Koulun opetusfilosofia

”Opettajuus on mahdollisuuksien näkemistä oppilaassa ja niiden saattamista päivänvaloon.”

 Elina Peltonen

Oppiminen on matka

Oppiminen on kuin kiehtova matka, jossa kohde, päätepiste siirtyy aina eteenpäin, kun huomaa asiayhteyksien laajenevan verkoston ja ymmärtää, miten vähän vielä itse tietää. Oppiminen on tehokkainta, kun ihminen saa käyttää hyväkseen kaikkia aistejaan ja mahdollisimman monia oppimistyyppejä. Itse koettu asia jää parhaiten mieleen. Oppimisen tulisi olla ilo ja elämys, jossa oppilaalla olisi utelias mieli ja kyky ihmetellä. Tässä voisimme ottaa oppia lapsilta, joilla nämä ominaisuudet löytyvät luonnostaan. Ja juuri lapset oppivat kaikkein vaivattomimmin. Oppiminen on parhaillaan itsensä etsimistä ja leikkimistä, jatkuva osa elämää. Päättymätön tie.

LÄSNÄOLO JA VUOROVAIKUTUS

Opettaja on opetustilanteessa kokonaisvaltaisesti läsnä.  Tämä tarkoittaa jatkuvaa havainnointia ja reagointia, toisin sanoen-vuorovaikutusta. Opettaja kunnioittaa jokaista oppilastaan ja ottaa huomioon tämän tarpeet ja toiveet. Opettaja luo edellytykset oppimistilanteille. Opettajan ja oppilaan molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus luovat myönteisen keskustelevan oppimisilmapiirin. Musiikinopiskeluun kuuluu aina vuorovaikutteisuus. Laulaminen ja soittaminen mahdollistavat tunteiden ilmaisemisen, minkä monet kokevat terapeuttisena.

KANNUSTAVA JA ILOINEN OPPIMISILMAPIIRI

Ihminen oppii kokonaisvaltaisella tavalla: kehollaan ja mielellään. Siksi myös tunteet ovat erottamaton osa oppimisprosessia. Jotta ihminen voi oppia mahdollisimman tehokkaasti ja esteettä, täytyy oppimisilmapiirin olla turvallinen. Cuculuksessa pyrimme luomaan kannustavan ja myönteisen oppimisilmapiirin. Se saa aikaan parhaita oppimistuloksia. Turvallisessa ilmapiirissä ihminen uskaltautuu avautumaan uudelle. Tällöin luovuus ja utelias, kyselevä kokeilumieli pääsevät valloilleen. Tavoitteenamme on luoda oppimistilanteista on luovia, epämuodollisia, iloisia ja hauskoja tapahtumia. Huumorikin edesauttaa ja värittää oppimista. Musiikinopiskelussa luovuuden ja oppimisen ilon merkitys korostuu. Jokainen musiikintunti on tietyllä tavalla matka itseen. Oppilas tutustuu omiin pelkoihinsa, toiveisiinsa ja mielikuvitusmaailmaansa. Opettaja on tunnilla oppilasta varten, yhdessä oppimismatkalla.

INNOSTUKSEN JA MOTIVAATION VAHVISTAMINEN

Ihminen todella oppii vain merkityksellisinä ja mielenkiintoisina pitämiään asioita. Oppimisessa motivaation tulee olla sisäistä motivaatiota eli sen tulee lähteä oppijan todellista halusta oppia uusia tietoja ja taitoja. Cuculuksessa vahvistamme oppilaan sisäistä motivaatiota muotoilemalla oppilaan kanssa yhdessä oppilaan tavoitteet musiikinopiskelussa. Selkeät tavoitteet auttavat oppilasta ja opettajaa luomaan oikeat toimintaperiaatteet päämäärien saavuttamiseksi. Musiikin opiskelussa olisi hyvä olla sekä pitkän tähtäimen tavoitteita että lyhyemmän ajan ”etappeja”.   Esimerkkinä edellisestä voisi vaikkapa lyhyen tähtäimen tavoitteeksi mainita oppilaan tavoite opetella soittamaan eräs lempikappaleistaan ja pidemmän ajan tähtäimeksi sen esittämisen syys-tai kevätkauden päättökonsertissa.  Cuculuksessa on tärkeää, että oppilas saa vaikuttaa vaikuttaa oppisisältöihin sekä soitettavaan ja laulettavaan ohjelmistoon.  Harjoittelumotivaatio ja innostus kasvaa, kun huomaa, että oppi soittamaan ja laulamaan lempimusiikkiaan. Myös opettaja ehdottaa oppilaalleen tämän persoonallisuudelle sopivia kappaleita, jotka sekä teknisiltä että ja tulkinnallisilta vaatimuksiltaan vastaavat sen hetkistä osaamistasoa.

LUOVUUS

Hyväksyvässä ja iloisessa oppimisympäristössä luovuus pääsee valloilleen. Cuculuksen pedagogiikan ytimessä on jokaisen oppilaan luovan potentiaalin esiintuominen ja käyttöön ottaminen. Opetuksessa käytetään monipuolisia taiteen työtapoja: improvisaatiota, liikettä, tarinasäveltämistä, draamallisia elementtejä ja kuvataidetta. Oppilaan omat luovat ideat otetaan käyttöön ja liitetään osaksi opetusta. Oppiminen on tehokkainta, kun ihminen saa käyttää hyväkseen kaikkia aistejaan ja mahdollisimman monia oppimistyyppejä. Itse koettu asia jää parhaiten mieleen.  Tavoitteena on, että oppilas löytäisi jokaiseen laulamaansa tai soittamaansa kappaleeseen henkilökohtaisen suhteen. Tällöin oppilaan motivaatio kasvaa ja hän pääsee esittämänsä musiikin kanssa syvemmälle tasolle. Pohdimme yhdessä, mitä ajatuksia ja tunteita opeteltava kappale herättää ja sitä, miten näitä tunteita voisi ilmaista soittamalla ja laulamalla. Välillä hulluttelemme tekemällä kappaleista aivan erilaisia versioita. Samalla opitaan paljon sävellajeista, harmoniasta, tekstianalyysistä ja soittoteknisistäkin asioista. Ja kyllä-musiikki on iloinen asia!

Näin tavoitat meidät

Voit ottaa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla tai tulla käymään.

Espoonkatu 7
Espoon keskus

050 3255 791

elina.peltonen@
musiikkikoulucuculus.fi

Jätä viesti