Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste Musiikkikoulu Cuculuksen asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

1.Rekisterinpitäjä Musiikkikoulu Cuculus (Y-tunnus: 2635404-2)

Opetuspaikka: Lagstad skola, Espoonkatu 7, 02770 Espoo

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Elina Peltonen, elinatpeltonen@gmail.com, puh. 050 32 55 791

Musiikkikoulu Cuculus

3.Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus

Musiikkikoulu Cuculuksessa henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

-opetukseen ilmoittautumiseen ja yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen

-yhteydenpito asiakkaisiin

– palveluista ja opetuksesta tiedottaminen

-laskutus (laskutus tapahtuu laskutuspalvelu Eezy Osk:n kautta) Eezyn Y-tunnus 2197002-22. Eezy Osk käsittelee henkilötietoja työn laskutuksen hoitamiseksi. Asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päätyttyä.

Oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

4.Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

-Oppilaan: syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite

-Huoltajan(alle 18-vuotiaat oppilaat): nimi, puhelinnumero, sähköpostisoite, laskutusosoite

-päiväkotien ja koulujen: koulun/päiväkodin nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite sekä kontaktihenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

-tiedot oppitunneista, joita on tilattu/ostettu.

5.Rekisteröidyt

Musiikkikoulu Cuculuksen asiakasrekisterissä ovat musiikkikoulun oppilaat sekä alle 18-vuotiaiden oppilaiden huoltajat.

6.Tietolähteet

Asiakastiedot saadaan seuraavilla tavoilla:

-Cuculuksen nettisivuilta löytyvän yhteydenotto/ilmoittautumislomakkeen kautta

-Ensimmäisellä opetuskerralla annettavan manuaalisen ilmoittautumislomakkeen kautta

-Puhelimen, sähköpostin tai Facebookin kautta tehdyt yhteydenotot

7.Henkilötietojen käsittelijät

-rekisterinpitäjä (Elina Peltonen)

-laskutuspalvelu Eezy osk(lähettää asiakkaalle laskut)

8.Henkilötietojen käsittelyn kesto

asiakkuuden voimassaoloaikana

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

10.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei luovuteta muille osapuolille kuin laskutuksen hoitavalle laskutuspalvelu Eezy osk:ille. Eezyn laskutuksessa vaadittavat tiedot ovat laskutettavan nimi sekä laskutusosoite.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.